Diversitate tematică și spectaculozitate cromatică – Interviu cu dna conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu

Diversitate tematică și spectaculozitate cromatică

Interviu cu dna conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu, Universitatea Naționalӑ de Arte București, despre expozițiile tinerilor absolvenți

– Muzeul Dr. Nicolae Minovici este, de trei ani, gazdă bună pentru studenții pe care îi coordonați dumneavoastră la Universitatea Națională de Arte București – Facultatea de Arte Decorative și Design, Departamentul Arte Textile și Design Textil. Care este expoziția care a întâmpinat oaspeții pe parcursul lunii iunie?

Daniela Frumușeanu: Colaborarea mea cu Muzeul Dr. Nicolae Minovici dureazӑ de trei ani. Ȋn acest interval de timp am organizat ȋn spațiul modern și generos al Sӑlii de Conferințe a muzeului, expoziții reprezentative de master și licențӑ: „Sentio”, „Cartografieri textile”, „Periplu ancestral”. De fiecare datӑ, publicul a avut prilejul de a admira compoziții decorative sub forma obiectului textil, ansamblului de panouri decorative sau instalații artistice realizate din materiale diverse, în tehnici tradiționale şi / sau neconvenționale, specifice mediului textil contemporan.

Expoziția de Arte Textile Ambientale „Între real și imaginar” (21 iunie – 7 iulie 2023) a continuat seria proiectelor cultural-artistice şi educaționale pe care le-am inițiat și care reprezintӑ oglinda colaborării fructuoase dintre Muzeul de Artӑ Popularӑ Dr. Nicolae Minovici şi Universitatea Națională de Arte din Bucureşti.

Studentele pe care le coordonez, și care au fost protagonistele acestui eveniment, sunt studente ale Departamentului Arte Textile și Design Textil – specializarea Arte Textile Ambientale, Facultatea de Arte Decorative și Design, Universitatea Naționalӑ de Arte București și se numesc Maria Boian (anul II master), Anastasia Dabija (anul I master), Mara Malinovski (anul II master), Alexandra Daniela Andreea Molocia (anul I master), Diana Ştefania Neagu (anul II master), Alexandra Țecu (anul I master).

Lucrӑrile care au compus de aceastӑ datӑ spațiul expozițional al Sӑlii de conferințe au menirea de a ȋnnobila interiorul unui apartament, interiorul unui spațiu public sau silueta unei persoane. Acestea sunt: panouri decorative realizate ȋn tehnici specifice mediului textil contemporan, instalații artistice, articole vestimentare prêt-à-porter. Punctul de pornire a lucrӑrilor prezente este conceptul de naturӑ filozoficӑ, pshihologicӑ, poeticӑ, artisticӑ. Imaginația creatoare, inventivitatea, originalitatea, sensibilitatea și inteligența plasticӑ, sunt doar câteva dintre trӑsӑturile vizibile  ale universului fiecӑreia dintre lucrӑrile prezente ȋn acest cadru expozițional.

Fiind atent gândite și realizate cu mӑiestrie, acestea invitӑ la meditație, la o restructurare a modului de a percepe și simți lumea prin intermediul operei de artӑ. Texturile reprezentate de forme mai mult sau mai puțin reliefate creeazӑ un spectacol vizual și senzorial inedit. Culorile ȋncântӑ privirea, trimițând receptorul de artӑ cu gândul la inepuizabilele capacitӑți de seducție pe care creația artisticӑ le posedӑ.

Imagine de la vernisajul expoziției „Sentio”

– Care au fost mesajele metafore pe care absolvenții au dorit să le transmită publicului în 2023?

D.F.: Titlurile proiectelor de master sunt relevante, fiind ȋn fapt esențe ale mesajului dorit a fi transmis: „Listen” (Diana Ştefania Neagu), „Senses” (Mara Malinovski),  „Cӑlӑtoria lui Dante” (Alexandra Daniela Andreea Molocia), „Corali” (Maria Daniela Boian), „Aici trӑiesc eu, cea din toate viețile” (Alexandra Țecu), „Iarna” (Anastasia Dabija).

Ȋn funcție de conceptul care a stat la baza fiecӑrui proiect, au fost utilizate selectiv urmӑtoarele tehnici și procedee de lucru: tehnica colajului textil, tehnica imprimӑrii serigrafice, tehnica imprimӑrii cu sitӑ oarbӑ (cu sau fӑrӑ șablon), tehnici diverse de manipulare a materialului textil, monotipia, tehnica broderiei manuale sau mecanice (cu ajutorul mașinii de cusut), tehnici personalizate interdisciplinare, tehnica ȋnӑlțӑrii planului, tehnica vopsirii și imprimӑrii libere, supraimprimarea, tehnica imprimӑrii cu colorant gonflabil, etc. Tehnicile enumerate pânӑ acum reprezintӑ doar instrumentele ajutӑtoare pentru evidențierea mesajului pe care artistul dorește sӑ-l exprime.

Pentru o mai bunӑ ȋnțelegere a conceptului lucrӑrilor amintite, voi da citire câtorva pasaje din textele care susțin ideatic realizarea acestora.

Voi ȋncepe cu proiectul Alexandrei Țecu, al cӑrei univers artistic textil cucerește prin exuberanța vibrantӑ a culorilor și texturilor realizate din materiale convenționale și neconvenționale. Ȋn lucrӑrile ei, inima este lait motivul care, prin repetativitate, atrage atenția importanței emoțiilor, iubirii și speranței, ȋntr-o lume biciutӑ de frici. Prin acestea, sufletul se regenereazӑ, ȋnflorește și se ȋnalțӑ.

Lucrarea „Aici trăiesc eu, cea din toate viețile” este o instalație textilă interactivӑ, care își propune să contureze învelișul palpabil și material al sufletului ființei. Această inimă are înăuntrul ei un întreg Univers, un cumul de trăiri și sentimente. Bate atât în trecut, cât și în prezent. Bate atât a tristețe, cât și a fericire. Tu trebuie doar să o asculți. Titlul lucrării s-a născut din dorința de a evidenția rolul de cămin pe care îl joacă inima în interiorul acestei capsule, pulsând eternitatea sufletului.” (Alexandra Țecu, master anul I)

Anastasia Dabija (master anul I) abordeazӑ tehnici textile tradiționale pe care le personalizeazӑ, dar  ȋn același timp,  inoveazӑ texturi și reliefuri care transferӑ privitorul ȋntr-un spațiu insolit, magic,  plin de poezie. Proiectul se bazeazӑ pe o documentare care a pornit de la interpretarea texturilor zăpezii, având ca bazӑ fotografiile dupӑ naturӑ, dar și cercetarea viziunii altor artiști contemporani referitoare la  aceastӑ temӑ. Anastasia Dabija experimenteazӑ modalități de prelucrare tip mix media  ȋn care textilul joacӑ un rol important.

Acest proiect de cercetare propune o serie de lucrări spațiale în care se vor valorifica prin mijloacele artei textile și prin abordarea diverselor tehnici, sensurile și încărcăturile simbolice pe care le inspiră Iarna lui Tudor Gheorghe, aparținând seriei de spectacole Anotimpurile poeziei românești. (Anastasia Dabija, master anul I)

Proiectul de disertație numit „Senses” aparține Marei Malinovski (master anul II). Acesta este o instalație artisticӑ interactivӑ, care are la bazӑ un concept interdisciplinar și mijloace de realizare care ȋmbinӑ ingenios știința și arta. Ansamblul artistic este dedicat ȋn principal persoanelor care au probleme de vedere, dar și celor cu  deficiențe de auz. Autoarea lucrӑrii dorește sӑ ofere aceleași șanse oamenilor ȋn raport cu perceperea mesajului artistic, indiferent de gradul la care ei pot vedea sau auzi. Emoția și senzația devin punctele cele mai importante ȋn relaționarea omului cu opera de artӑ. Proiectul gândit și realizat de Mara Malinovski este inedit ȋn peisajul artei contemporane din țara noastrӑ, având pe lângӑ atributele estetice de necontestat și un caracter profund umanitar.

Conceptul proiectului de master numit „Listen” al cӑrei autoare este Neagu Diana Ştefania (master anul II), a avut ca bazӑ de inspirație un organism viu care, chiar și fără conștiintă, deține un rol important în natură. Este vorba despre Xanthoria Parietina, care este o specie de licheni. Mesajul pe care Neagu Diana Ştefania a dorit să-l exprime este transpus ȋn cupele tulilor unde pot fi citite cuvintele „can you hear?” de la depӑrtare. Prin aceste cuvinte, autoarea evidențiazӑ strigătul oprimat al naturii în relație cu poluarea și specia umană.

Maria Daniela Boian (anul II  master) a propus proiectul de disertație numit „Corali”. Acesta este compus din 9 panouri decorative, având ca pandant un corp de iluminat de dimensiuni mari. Pentru realizarea lor, autoarea a utilizat tehnici convenționale și neconvenționale specifice mediului textil, cu ajutorul cӑrora este evidențiat o datӑ ȋn plus potențialul de frumusețe inepuizabil al lumii subacvatice.

Proiectul de disertație numit „Cӑlӑtoria lui Dante” este semnat de Alexandra Daniela Andreea Molocia. Acesta se prezintӑ sub forma unui ansamblu de panouri decorative care sugereazӑ plastic pe trei secțiuni: Infernul, Purgatoriul și Paradisul. Culorile, texturile și reliefurile care formeazӑ compozițiile, creazӑ dinamica vizualӑ necesarӑ transmiterii mesajului dorit.

Acestea sunt proiectele de disertație care au adus un plus de bucurie vizualӑ ȋn sufletul celor care au vizitat expoziția de master organizatӑ ȋn luna iunie a acestui an în Sala de conferințe a Muzeului de Artӑ Popularӑ Dr. Nicolae Minovici.

– Care sunt impresiile vizitatorilor, ce v-au transmis?

D.F.: Expozițiile organizate ȋn spațiul menționat anterior, au uimit prin diversitatea tematicӑ, spectaculozitatea cromaticӑ și formalӑ, ingeniozitatea reprezentӑrilor plastice legate organic de conceptul ideatic al proiectului propus și realizat. S-a demonstrat și se demonstreazӑ cu fiecare expoziție de artӑ textilӑ, cӑ universul mediului textil este infinit din punct de vedere al posibilitӑților de exprimare artisticӑ, oferind mereu șansa bucuriei de a crea pentru artist pe de o parte și, pe de altӑ parte, surpriza descoperirii unor universuri alternative unice pentru publicul iubitor de artӑ. Pendularea artistului ȋntre real și imaginar, genereazӑ trasee estetice și ideatice care inspirӑ receptorul de artӑ, ȋl educӑ ȋn spiritul frumosului și ȋl ȋnalțӑ prin exercițiul bucuriei vizuale ȋn sfera introspecției, a esențelor care construiesc lumea din care facem parte.

Ca de fiecare datӑ, și acum sperӑm cӑ dӑruirea cu care tinerele artiste s-au implicat ȋn realizarea lucrӑrilor, va fi rӑsplӑtitӑ cu aprecieri din partea publicului, ca semn de ȋncredere ȋn viitorul lor artistic.

Imagine din expoziția „Introspecții textile”

– Ce ne puteți spune despre „Introspecții”?

D.F.: Ȋn intervalul 8 iulie – 23 iulie 2023 am organizat, de asemenea, în Sala de Conferințe a Muzeului Minovici, o altӑ expoziție de artӑ vizualӑ, numitӑ „Introspecții textile”, ale cӑrei protagoniste au fost parte dintre masterandele prezente sau absolventele mele de master, care s-au remarcat pe parcursul timpului printr-o activitate de creație susținutӑ. Expoziția a etalat lucrӑri de artӑ vizualӑ de datӑ recentӑ, care sperӑm cӑ au deschis drumuri inspiraționale pentru tânara generație de artiști.

Protagonistele acestui eveniment au fost: Livia Elena Greaca, Laura Maria Greaca, Frȋncu Maria Alexandra, Liana Bӑdӑlӑu, Simina Mirea, Şercӑianu Ramona, Alexandra Țecu, Alexandra Neacșu.

– Ce expoziții ați pregătit dumneavoastră personal pentru public?

D.F.: Pe lângӑ expoziția „Între real și imaginar și introspecții”, am organizat la Galeria Orizont, ȋn luna mai 2023, o expoziție internaționalӑ de carte obiect numitӑ ”WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange”, ediția a XI-a.  Apӑrut ca rezultat al colaborӑrii dintre mine și  Joanne Luongo (Statele Unite ale Americii), proiectul are la bază ideea dialogului dintre artişti care aparțin unor sisteme socio-culturale diferite, unor continente diferite. Este vorba nu numai despre un schimb de experiență profesională, dar şi despre un mod de comunicare complex care, în timp, a pus bazele unor prietenii trainice. Lucrӑrile prezente ȋn cadrul acestei ediții au fost jurizate de douӑ artiste importante pentru activitatea lor ȋn sfera cӑrții-obiect și nu numai. Este vorba despre Joanne Luongo (SUA) și Valeria Bertesina (Italia). Ȋn urma selecției, s-a decis cӑ 99 de artiști vor prezenta publicului operele lor. 25 dintre aceștia sunt artiști invitați. De aceastӑ datӑ, țӑrile prezente cu lucrӑri ȋn spațiul Galeriei Orizont sunt: România, Italia, Argentina, Polonia, SUA, Germania, India. Olanda.

O expoziție de carte obiect este o sӑrbӑtoare a tuturor artelor: graficӑ, picturӑ, sculpturӑ, arte textile, mix media, literaturӑ, foto-video, etc. O carte obiect este asemenea unei capsule care ȋnmagazineazӑ emoție, energie creatoare, imaginație, concept, amprentӑ stilisticӑ.

Majoritatea cӑrților-obiect  din expoziția actualӑ se ȋncadreazӑ ȋn sfera hand-made și sunt ȋn general, lucrӑri de artӑ textilӑ sau hârtie manualӑ. Altele sunt realizate din ceramicӑ, sticlӑ sau metal și au un caracter scupltural pronunțat. Unele te invitӑ sӑ le rӑfoiești pentru a le ȋnțelege, celelalte sunt ermetice și intangibile, amintind de caracterul sacru  al operei de artӑ. Datoritӑ juxstapunerii tehnicilor și / sau materialelor  convenționale și neconvenționale, senzorialul și tactilul construiesc  un spațiu ludic ȋn care fiecare lucrare se destӑinuie, dacӑ ai rӑbdare sӑ o privești și sӑ-i asculți povestea. Vei descoperi, astfel, nu doar identitatea stilisticӑ a creatorului, dar și pe cea sufleteascӑ și spiritualӑ a acestuia. Din aceastӑ perspectivӑ, expoziția actualӑ este un exercițiu de meditație, ȋnaltӑ simțire și introspecție ȋn universul vizibil și invizibil al lumii formelor artistice, reprezentate de cartea obiect.

Ȋncepând cu anul 2009 cărțile – obiect realizate în cadrul proiectului, au traversat de multe ori oceanul până la Warwick (Rhode Island, SUA)  unde, ȋn anul 2010, a avut loc prima expoziție WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange, la Knight Campus Art Gallery. Lucrӑrile au  călătorit apoi în spații expoziționale de referință din România: Bucureşti (UNAgaleria, Sala de Expoziții ,,Constantin Brâncuși” – Palatul Parlamentului, Galeria de Artӑ Gallery, Piața Spaniei Gallery, Galeria de Artӑ Orizont), Iaşi (Galeria ,,N. Tonitza”), Constanța (Muzeul de Artă), Alexandria (Biblioteca Județeanӑ ,,Marin Preda”) şi Focşani (Galeriile de artă). Pe lângӑ acestea, au existat și douӑ ediții online.

WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange reprezintӑ un manifest care promoveazӑ speranța,  iubirea, armonia și dialogul. De asemenea, reprezintӑ o dovadӑ palpabilӑ a faptului cӑ izvorul creației artistice este nesecat, indiferent de asprimea timpurilor. Expoziția a putut fi vizitată până pe 15 iunie 2023.

– Cum au fost percepuți tinerii artiști care au expus și în Grădina Botanică?

D.F.: Ȋn intervalul 19 iunie – 2 iulie 2023 am organizat, ȋn clӑdirea corp B Administrativ parter, Grӑdina Botanicӑ ,,D. Brandza”, București, o expoziție de artӑ vizualӑ numitӑ ROCART. Lucrӑrile care au compus spațiul expozițional au fost realizate sub coordonarea mea de studenții anului I licențӑ. Aceștia sunt: Alexa Miruna-Georgiana, Badea Ioana-Cristina, Boariu Maria-Corina, Dobre Maria Iuliana, Iconӑreasa Teodora Antonia, Iordache Alexandra, Mihai Daria Maria, Popescu Marina, Sucia Teodora-Elena, Udrea-Teișanu Mihai.

Am ȋnceput cu o documentare realizatӑ la Universitatea din București (Facultatea de Geologie și Geofizicӑ), la Muzeul Național de Istorie Naturalӑ Grigore Antipa și la Muzeul Geologic Național. Ȋn urma prelucrӑrii informațiilor, au rezultat studii de desen colorat, panouri decorative imprimate serigrafic sau apelând la tehnici artistice contemporane de ȋnӑlțare a planului.

Publicul a putut admira spectacolul uimitor al rocilor și fosilelor transpuse artistic cu ajutorul mijloacelor proprii artei textile contemporane. Tinerii artiști au conferit, astfel, un nou tip de energie formelor naturale, oferind  receptorului de artӑ ocazia de a reflecta, de a conștientiza și de a se bucura de universul magic ȋn care trӑim.

Ȋn ȋncheierea interviului, mulțumesc ȋn numele meu, al absolvenților și al actualilor studenți,  conducerii Muzeului Municipiului București, pentru generozitatea cu care ne gӑzduiește de fiecare datӑ, susținând astfel Arta și creatorii de frumos!

Interviu realizat de Simona Popescu