APEL LA CONTRIBUȚII. Simpozionul de Artă și Istoria Artei – Ediția a VII-a

APEL LA CONTRIBUȚII

Simpozionul de Artă și Istoria Artei – Ediția a VII-a

23-24 Noiembrie 2023, București

„Artă și călătorie”

Prin acest simpozion realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea istoricilor de artă și specialiștilor activi în domeniul artistic la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate, inclusiv din domeniul conservării și restaurării.

Sunt acceptate prezentări care reflectă activitatea teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă, curatorilor, conservatorilor, restauratorilor, precum şi cea a artiştilor-creatori, consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice.

Se pot aborda teme legate de călătoriile formatoare ale artiștilor, modul în care se reflectă acestea în opera lor, orientări tematice și stilistice, influențe culturale menite să releve implicarea artiștilor în spațiul internațional.

Prezentările se vor susține, la alegere, în limba română sau în limba engleză, însă rezumatele vor fi bilingve. La acest simpozion sunt invitați să asiste toți cei care doresc să audieze prelegerile.

TERMENUL LIMITĂ pentru înscriere și trimiterea rezumatelor este 6 noiembrie 2023.

Specialiștii interesați să susțină o prezentare în cadrul simpozionului sunt rugați să trimită o propunere pȃnă la data de 6 noiembrie 2023. Propunerea va include titlul lucrării, un rezumat de maximum 500 de cuvinte şi un CV actualizat. Documentele vor fi trimise prin e-mail către adresa: pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro. Selecția va fi realizată de către Consiliul Ştiințific al Simpozionului. Comunicarea susţinută în cadrul Simpozionului va fi publicată în Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului Bucureşti: http://muzeulbucurestiului.ro/revista-de-arta-si-istoria-artei.html

Revista de Artă și Istoria Artei este un ambiţios proiect editorial. Aceasta este menită să valorifice, prin publicare, cercetarea în domeniul teoriei artei, istoriei artei româneşti/universale și restaurării patrimoniului. Astfel, Muzeul Municipiului București va solicita contribuţii pentru publicarea următorului număr al Revistei ce se dorește a deveni un spațiu de dezbatere ştiinţifică pus la dispoziția specialiştilor, deschis unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studii ce valorifică cercetările din domeniile mai sus enunţate.

  • Reproducere: Elena Popea, Veneția, ulei pe carton, 29×38,5 cm (Colecția Pinacotecii București)

CALL FOR SUBMISSIONS

The Art and History of Art Symposium

7th edition

November 23-24th 2022, Bucharest

Specific topics: „Art and travel”

By this symposium, organized in collaboration with other institutions, the Bucharest Municipality Museum aims at offering the specialists a platform for the presentation of the latest inquiries in the field, facilitating the communication of art historians and specialists active in the art department, on a national and international level, while problematizing actual themes, including the domains of conservation and restoration.

Presentations are accepted reflecting the activity of theoreticians, historians, art critics, curators, restorers, as well as those of creative artists, be they consecrated or at the beginning of their career.

Topics can be tackled connected to artist’s formative journeys, how these are reflected in their work, thematic and stylistic orientations, cultural influences aimed at highlighting the artist’s involvement in the international space.

The presentations shall be held at choice, in Romanian of English, and the summaries shall be bilingual. All willing to assist or hear the speeches are invited to the symposium.

The DEADLINE for registration and abstract submission is 6 November 2023.

The specialists interested in holding a presentation within the symposium are invited to send their suggestions until the 6 of November 2023. The proposition shall include the title of their paper, a  summary of maximum 500 words and an actualized CV. The documents shall be sent by an e-mail to: pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro. The selection shall be made by the Scientific Counsel of the Symposium. The paper held at the symposium shall be published by the Art and Art History Magazine / Revista de Artă şi Istoria Artei issued by the Bucharest Municipality Museum: http://muzeulbucurestiului.ro/revista-de-arta-si-istoria-artei.html

Revista de Artă și Istoria Artei is an ambitious editorial project aiming at valuing by publishing the research in the field of Romanian and universal art theory, art history and patrimony restoration. Thus, the Bucharest Municipality Museum asks for your contribution in issuing the next number of the magazine which intends to  become an open space  for scientific debate at the disposal of specialits, open to a wide range of  pespectives, methods and approaches, for studies valuing  the research in the above-mentioned fields.