Expoziție tematică la Vila cu Clopoței: „100%.RO” la Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici

Din 23 aprilie 2021

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA „VILA CU CLOPOȚEI”

„100%.RO” LA MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ DR. NICOLAE MINOVICI

Care este legătura dintre haute couture și arta populară românească? Dar între moda occidentală și meșteșugul tradițional românesc? Veți putea descoperi răspunsul la aceste întrebări vizitând noua expoziție tematică de la Muzeul Dr. Nicolae Minovici – „100%.RO”.

Creatorul de modă francez Philippe Guilet a colaborat împreună cu numeroși meșteri români pentru a realiza în 2011 colecția 100%.RO – Prejudecăți. Înlăturând orice prejudecăți legate de cultura românească, Guilet a creat o colecție vestimentară menită să pună în valoare creația actuală și tradiția artizanală. Așa cum o serie de specialiști lucrează pentru a produce piese deosebite haute couture, în același fel o echipă de meșteri populari și artizani, alături de tineri designeri, au lucrat sub atenta orchestrație a lui Guilet. Sursele creaței au depășit sfera costumului popular, colecția-experiment lăsându-se inspirată de „veselia românilor”, de „zgomotul războiului de țesut”, sau de diverse obiecte ale cutumelor noastre, precum oul încondeiat de Paște.

Colecția „100%.RO” este expusă într-un cadru inedit, dialogând cu exponatele „Vilei cu clopoței”, o vilă devenită muzeu, în care colecționarul Nicolae Minovici a adunat în perindările sale obiecte de artă din mai toate colțurile țării.

Sensibil la atmosfera culturală a epocii, marcată de căutările stilului național în artele decorative și vizuale, Nicolae Minovici a pus bazele unei colecții aparte de textile tradiționale și de piese de podoabă, ouă pascale și icoane vechi, ceramică și mobilier. La fel ca Minovici, Philippe Guilet a călătorit în țară pentru a descoperi tradiții, locuri și pentru a înțelege sensibilitatea creatoare transpusă material în diverse obiecte – cu scopul de a pune în valoare creația locală.

Vocația de peregrin și spiritul curios m-au făcut să descopăr în această țară talente adevărate care nu cer decât să se poată exprima în limbajul lor cel mai bun, în acel <<savoir faire>>…”. Într-un fel, acțiunea lui Guilet și a echipei sale continuă vechi încercări din trecutul culturii românești de a salvgarda și menține activă producția tradițională.

Între ținute nu veți găsi iile și șorțurile țărăncuței, ci obiecte vestimentare de factură occidentală, care sunt inspirate profund de tehnici de creație și decorațiune practicate până azi în România. Rochii cu mărgele, care amintesc de zgărdanele bucovinene, ținute care amintesc de portul schileresc, sau ținuta „șindriliană” sunt o parte din ținutele spectaculoase pe care vizitatorii muzeului le vor putea admira. O rochie cu motive solare reiterează însemnele astrale care se regăsesc în expoziția permanentă, atât pe pereți, cât și pe obiecte. Referirile la Bucureștiul actual nu sunt nici ele evitate, dovadă fiind ținuta „Bucureștinei”, realizată din fire de cablu. Sfârșitul oricărei colecții este marcat în mod tradițional de apariția rochiei de Mireasă, pe care o puteți întâlni în „Camera fetei” din Muzeul Minovici, imaginată ca o cameră dedicată zestrei tinerei soții.

Moda expusă în muzee cu profil artistic sau istoric reprezintă un eveniment inedit și o noutate în istoria muzeală și expozițională. Perioada marilor schimbări a avut loc la finalul secolului XX, iar de atunci expozițiile de modă continuă să o fie o realitate care atrage mulți vizitatori și totodată atenția specialiștilor. De aceea, inițiativa Muzeului Municipiului București se înscrie unei atitudini novatoare în ceea ce privește proiectele expoziționale și natura acestora.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 23 aprilie 2021 – 30 aprilie 2022.

*****

100%.RO au Musée d’Art Populaire Dr. Nicolae Minovici
Quel est le lien entre la haute couture et l’art populaire roumain? Et celui entre la mode occidentale et l’artisanat traditionnel roumain? Vous pourrez découvrir la réponse à ces questions en visitant la nouvelle exposition thématique au Musėe Dr. Nicolae Minovici – 100%.RO.

Le créateur français de mode Philippe Guilet a collaboré avec de nombreux artisans roumains pour créer en 2011 la collection 100%.RO‒Préjugés. Supprimant tous les préjugés liés à la culture roumaine, Guilet a créé une collection de vêtements conçue pour mettre en valeur la création actuelle et la tradition artisanale. Tout comme un nombre de spécialistes travaillent à produire des pièces exceptionnelles de haute couture, une équipe d’artisans et créateurs populaires, ainsi que de jeunes designers, ont travaillé de la même manière sous l’étroite orchestration de Guilet. Les sources de la création ont dépassé la sphère du costume populaire, la collection-expérience étant inspirée par la „joie des Roumains”, par le „bruit du métier à tisser” ou par divers objets de nos coutumes, tels que les œufs paints de Pâques.

La collection 100%.RO est exposée dans un cadre unique, en dialogue avec les expositions de la „Villa aux cloches”, une villa devenue un musée dans lequel le collectionneur Nicolae Minovici a rassemblé des objets d’art ramenés de ses voyages dans la plupart des coins du pays. Sensible à l’atmosphère culturelle de l’époque marquée par la recherche du style national dans les arts décoratifs et visuels, Nicolae Minovici créa une collection spéciale de textiles traditionnels et de pièces de parure, d’œufs de Pâques et d’icônes anciennes, de céramiques et de meubles.
Comme Minovici, Philippe Guilet a traversé tout le pays pour découvrir les traditions et les lieux et comprendre la sensibilité créative traduite matériellement en divers objets – dans le but de mettre en valeur la création locale. „La vocation de pèlerin et l’esprit curieux m’ont fait découvrir dans ce pays de vrais talents qui ne demandent qu’à pouvoir s’exprimer dans leur meilleure langue, ce «savoir faire»…”. D’une certaine manière, l’action de Guilet et de son équipe poursuit les anciennes tentatives du passé de la culture roumaine de sauvegarder et maintenir une production traditionnelle active.

Parmi les tenues, vous ne trouverez pas les blouses traditionnelles et les tabliers des paysannes, mais des vêtements occidentaux, profondément inspirés par les techniques de création et de décoration pratiquées aujourd’hui encore en Roumanie. Des robes à perles, rappelant les cols de Bucovine, des tenues rappelant le costume folklorique de Schileru ou la tenue „à la bardeau” font partie des tenues spectaculaires que les visiteurs du musée pourront admirer. Une robe aux motifs solaires réitère les marques astrales que l’on retrouve dans l’exposition permanente, tant sur les murs que sur les objets. Les références à l’actuel Bucarest ne sont pas évitées non plus, la preuve en étant la tenue de la „Bucureștina”, faite de fils de câbles. La fin de toute collection est traditionnellement marquée par l’apparition de la robe de mariée, que vous pouvez rencontrer dans la „Chambre de la jeune fille” du Musée Minovici, imaginée comme une salle dédiée à la dot de la fille.

La mode exposée dans les musées d’art ou d’histoire est un événement unique et une nouveauté dans l’histoire des musées et des expositions. La période de grands changements a eu lieu à la fin du XXe siècle, et depuis lors, les expositions de mode continuent d’être une réalité qui attire de nombreux visiteurs et en même temps l’attention des spécialistes. Par conséquent, l’initiative du Musée de la Municipalité de Bucarest souscrit à une attitude innovante en ce qui concerne les projets d’exposition et leur nature.

L’exposition sera ouverte du 23 avril 2021 au 30 avril 2022.

Autor prezentare expoziție: Mădălina Manolache, muzeograf