APEL LA CONTRIBUȚII. Revista de Educație Muzeală și Marketing Cultural I/2023

 

 

APEL LA CONTRIBUȚII/CALL FOR PAPERS

Revista de Educație Muzeală și Marketing Cultural I/2023

Muzeul Municipiului București lansează apelul la contribuții pentru primul număr al Revistei de Educație Muzeală și Marketing Cultural.

Revista se adresează întregii comunități de operatori culturali din țară, și nu numai, interesați de cele două teme principale de cercetare: Educația Muzeală și Marketingul Cultural. Astfel, ne dorim să explorăm modul în care spațiile muzeale pot deveni adevărate puncte de reper pentru mai multe categorii de stakeholderi, de la instituții de învățământ, institute culturale, organizații neguvernamentale, artiști, la educatori culturali independenți și specialiști în domeniul marketingului cultural.

Revista de Educație Muzeală și Marketing Cultural (REMMC) încurajează autorii să își adauge contribuția cu materiale originale, care să se încadreze în următorul dosar tematic: „Muzeul. Sursă de inspirație pentru educația nonformală și proiecte culturale”.

Colegiul de redacție al revistei așteaptă cu interes articole, studii, recenzii, abordări teoretice, dar și practice, până  în data de 31 martie 2023, la adresa de e-mail remmc@muzeulbucurestiului.ro.

 

NORME DE PUBLICARE:

Lucrările redactate în limba română, sau într-o limbă de circulație internațională (engleză/franceză), vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder arhivat care să conţină textul, cu următoarele caracteristici:

 1. Format pagină: 24 × 17 cm;
 2. Font Times New Roman;
 3. Spațiere la un rând;
 4. Titlu, autor, articol: 11 pt., justify;
 5. Rezumat bilingv: 11 pt., italic, justify;
 6. Notele: 9 pt., numerotate de la 1-n la subsolul paginii, justify.

 

Fiecare lucrare va fi însoțită în mod obligatoriu de:

 1. Titlul tradus în limba engleză/franceză, în cazul lucrărilor redactate în limba română;
 2. Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză;
 3. Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi în limba engleză/franceză;
 4. Date despre autor(i) redactate după următorul model: Nume, Prenume; funcție/specializare; afiliere instituțională; e-mail;
 5. Lucrarea scrisă (fără ilustrații) în format MS Office Word;
 6. Lista ilustrațiilor (bilingvă; sub fiecare ilustrație se vor prezenta problemele de copyright, dacă există);
 7. Ilustrațiile în format electronic (.jpg sau .tiff) vor fi trimise la o rezoluție cât mai mare (min. 300 dpi), numerotate individual (de la 1 la n) și trimise separat (nu incluse în text);
 8. Lista abrevierilor;
 9. Lista bibliografică, la finalul corpului lucrării.
 • Sistemul de citare utilizat, derivat din sistemul Harvard, va fi realizat prin trimiteri în text în paranteze rotunde (autor, an, pagină), urmând ca la final să fie anexată o listă bibliografică ordonată alfabetic, după numele autorilor și cronologic, pentru fiecare autor în parte;

 

Comitetul științific:

Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea, Prodecan Facultatea de Management, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Conf. univ. dr. Loredana Ivan, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Prof. univ. dr. Ruxandra Irina Popescu, Prodecan Facultatea de Administrație si Management Public, Academia de Studii Economice din București

Conf univ. dr. Laura Mesina, Coordonator programe de studii SD SITT, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii

Conf. univ. dr. Cătălin D. Constantin, Facultatea de Litere, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Carmen Croitoru, Director General, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Dr. Virgil Ștefan Nițulescu, Manager, Muzeul Țăranului Român

Dr. Adrian Majuru, Manager Muzeul Municipiului Bucureşti

Dr. Raluca-Ioana Andrei, Șef serviciu Educație și Interpretare Patrimoniu, Complexul Național Muzeal Astra

Raluca Iacob, Președinte Asociația MetruCub-resurse pentru cultură

 

Colegiul de redacție:

Maria Sfrijan, redactor-șef

Eliana Radu, redactor

Veronica Leca, redactor

 

CALL FOR PAPERS

The Bucharest Municipality Museum launches a call for papers for the first number of the Museum Education and Cultural Marketing Journal.

The Journal is addressed to the entire community of cultural operators in the country, and not only, interested in the two main fields of research: Museum Education and Cultural Marketing. Thus, we wish to explore the manner in which museum spaces can become real landmarks for many stakeholders, from educational institutions, cultural institutes, non-governmental organizations, artists, independent cultural educators and cultural marketing specialists.

The Museum Education and Cultural Marketing Journal encourages authors to contribute with original materials, adhering to the following theme: “The Museum. A source of inspiration for non-formal education and cultural projects”.

The editorial board of the journal is eager to receive articles, studies, reviews, theoretical, and also practical approaches, until March 31 2023, at the e-mail address remmc@muzeulbucurestiului.ro.

 

GUIDELINES FOR AUTHORS:

The papers written in Romanian, or in an international language (English, French), will be sent to the editorial office in an electronic format, in a single archived folder containing the text, with the following characteristics:

 1. Page format: 24 × 17 cm;
 2. Times New Roman font;
 3. Single space;
 4. Title, author, article: 11 pt., justify;
 5. Bilingual abstract: 11 pt., italic, justify;
 6. Footnotes: 9 pt., numbered 1-n at the bottom of the page.

Each paper must be accompanied by:

 1. The title translated into English/French, for the papers written in Romanian;
 2. An abstract of at least 150 words in Romanian and translated into English/French;
 3. At least five keywords in Romanian and English/French;
 4. Information about the author(s) written according to the following model: Name, Surname; position/specialization; institutional affiliation; e-mail;
 5. The written paper (without illustrations) in MS Word format;
 6. The list of illustrations (bilingual; under each illustration the copy-right issues will be presented, if any);
 7. The illustrations in electronic format (.jpg or .tiff) will be sent separately (not included in the text of the paper) at a resolution as high as possible (min. 300 dpi), individually numbered (from 1 to n);
 8. List of abbreviations;
 9. Bibliographic list, at the end of the body of the paper.
 • The citation system, derived from the Harvard system, will be made by references in text, in round brackets (author, year, page), and at the end a bibliography will be attached alphabetically ordered by the name of the authors and chronologically for each author.