INVITAȚIE LA CONTRIBUŢII / CALL FOR PAPERS – Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice V/2019

INVITAȚIE LA CONTRIBUŢII / CALL FOR PAPERS

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice V/2019

Muzeul Municipiului Bucureşti lansează apel la contribuții pentru numărul al V-lea al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice, care îşi propune să valorifice prin publicare cercetarea în următoarele domenii: arheologie, numismatică, medalistică, heraldică, sigilografie, faleristică, gliptică şi metrologie.

Termenul limită pentru trimiterea articolelor către redacţie este 31 iulie 2019. Normele editoriale sunt prezentate mai jos. În speranţa unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră şi a unei colaborări de lungă durată, aşteptăm contribuţiile originale şi inedite, care nu au mai fost propuse spre publicare în acelaşi timp într-o altă revistă/volum, pe adresa de poştă electronică rcan@muzeulbucurestiului.ro

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, inițiată de Muzeul Municipiului Bucureşti, la propunerea directorului Dr. Adrian Majuru în cursul anului 2015, reprezintă un spațiu de dezbatere ştiinţifică la care pot participa specialişti din domeniile menționate şi este deschisă unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studiile care valorifică cercetarea de teren dar şi pentru cele teoretice. Oferim posibilitatea publicării în paginile RCAN, a unor studii, articole, rapoarte de cercetare, discuţii, note și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură ştiinţifică de specialitate, în limba română sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), cadrul cronologic întinzându-se de la paleolitic până la secolul XX. Pe lângă tipul de contribuţii amintite, revista îşi propune de asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu privind diverse categorii de artefacte.

Muzeul Municipiului Bucureşti are un trecut impresionant în ceea ce priveşte preocuparea specialiştilor care de-a lungul timpului au lucrat în cadrul instituţiei, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor istorice, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice înscriindu-se în acest efort. Numărul al V-lea al revistei va fi lansat în luna decembrie 2019.

NORMELE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR

DESTINATE PUBLICĂRII

Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor istorici dar şi ale specialiştilor din domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoaşterea istorică.

În condiţiile în care, respectând rigorile de expresie academice, lucrările transmise Colegiului de Redacţie îşi propun să transmită rezultate ale unor cercetări originale, să supună dezbaterii opinii, teme şi abordări inovative în domeniul arheologiei şi numismaticii, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice va fi onorată să-şi ofere paginile pentru găzduirea lor.

Lucrările vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder, arhivat, care să conţină textul (format pagină 14×17 cm, Times New Roman, 11 pt., la un rând, pe o singură coloană, notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii) şi ilustraţia.

Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word, vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: titlu, autori, rezumat, cuvinte-cheie, bibliografia, lista ilustrațiilor. Aceasta din urmă trebuie să specifice în mod clar, dacă este vorba de figuri, tabele sau planșe.

Figurile şi planşele trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică, la o rezoluție cât mai mare (min. 300 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru fiecare dintre ele, numărul figurii, numărul imaginii în cadrul planșei. Pentru planşe numerotarea va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se de fiecare dată, dacă este cazul, creşterea scalei (2x sau mai mult). Este esențial ca prelucrarea digitală a acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie una cât mai bună.

Lucrarea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate în limba română;

-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză/germană;

-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi limba engleză/franceză/germană;

-Date despre autor redactate după următorul model: POPESCU Ion, este ….., în cadrul ….., e-mail …..

Sistemul de citare va avea următoarea structură:

            Carte

-Notă: Vîlcu 2009, p. 103.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Țările Române în perioada 1687-1807, Brăila, 2009.

            Articol

-Notă: Sandu 2017, p. 165.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): Vasilica Sandu, Descoperirile arheologice în situl Vlădiceasca, punctul La Merii Barbului, RCAN, III, 2017, p. 164-196.

Bibliografia va trebui însoțită și de o listă cu abrevierile folosite (ex. RCAN – Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, București), care va fi plasată la finalul textului.

Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea citată sunt aceleaşi.

Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice se desfăşoară după următoarea procedură:

-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur director arhivat, care să conţină manuscrisul şi ilustraţia în conformitate cu normele de redactare menţionate anterior.

-Destinatarul este redactorul şef al revistei, care evaluează compatibilitatea materialului cu misiunea revistei precum şi calitatea sa ştiinţifică.

-În cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori desemnează cel puţin doi referenţi aparţinând Comitetului Ştiinţific sau externi dacă este posibil. Referenţii vor fi specialişti reputaţi în domeniul şi tema principală a materialului.

-Evaluarea va dura cel mult trei luni şi va ţine cont de următoarele aspecte: noutate şi originalitate; nivelul ştiinţific al lucrării; rezultatele obţinute şi impactul lor în plan ştiinţific.

-În funcţie de analiza evaluatorilor şi de comentariile acestora, Colegiul de Redacţie va decide publicarea materialului în forma prezentată, publicarea cu corecturi (majore sau minore) sau respingerea lucrării.

Eventuale modificări ale normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării în Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice vor putea fi consultate pe www.muzeulbucurestiului.ro, pagina web a Muzeului Municipiului Bucureşti.

Dr. Dan Pîrvulescu

Redactor şef

Dr. Vasile Opriș

Redactor şef adjunct

**********

CALL FOR PAPERS

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice V/2019

The Bucharest Municipality Museum launches a call for papers for the 5th number of Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, which aims to capitalize on the following fields of research: archeology, numismatics, medals, heraldry, sigillography, phaleristics, glyptics and metrology.

The submission deadline is July 31, 2019. The editorial standards are presented below. Hoping for a positive response, we expect original and unpublished contributions, which were not submitted at the same time for other magazines/volumes, at the following email address: rcan@muzeulbucurestiului.ro

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, launched by the Bucharest Municipality Museum in 2015, at the proposal of director Dr. Adrian Majuru, represents a space of scientific debate where specialists in the aforementioned domains can participate and it is open to a wide spectrum of approaches, methods and perspectives of studies that capitalize on field research but also on theoretical research. We offer the possibility of publishing studies, articles, research reports, discussions, notes and reviews of recent scientific literature, in Romanian or in international languages (English, French, German), the chronological timeframe spanning from the Paleolithic age to the 20th century. Besides the said types of contributions, the magazine also aims to host in its pages synthesis essays or detail studies on various categories of artifacts.

The Bucharest Municipality Museum has an impressive past regarding the preoccupation of specialists, which worked throughout time within the institution, to disseminate the results of historical research, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice enrolling in this effort. The 5th number of the magazine will be launched in December 2019.

PAPER NORMS

The editorial board of Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, will welcome with equal interest the contributions of fellow historians but also of specialists from related fields with integration potential in historical knowledge.

The papers will be submitted in electronic format, in a single folder, archived, containing the text (page format 14×17 cm; Times New Roman 11 pt; single-line spacing; one column; with 9 pt footnotes, numbered from 1 to n) and illustrations.

All materials must be redacted in MS Office Word and they must contain the following elements: title, authors, abstract, key-words, bibliography and a list of illustrations. The latter must clearly specify if they are figures, tables or plates.

The images must be sent individually, in electronic form, the digital photos should be JPEG or TIFF files, at a higher resolution (min. 600 dpi). For each of them, the figure number and/or the photo number within the plate shall be indicated. For plates, the photo numbering shall be continuous, from 1 to n, without restarting at each plate (i.e. pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Photos of objects shall be at a scale of 1:1; where appropriate, the increase in scale (2x or higher) shall also be mentioned. It is essential to digitally process these images (using Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) as best as possible.

The paper shall be necessarily accompanied by:

 • An abstract of at least 150 words, in English/French/ German;
 • At least 5 key-words in English/French/German;
 • Data about the author written as follows: POPESCU Ion, (the position) …, within …, email … .

The citation style shall be as follows:

Books

 • Note: Vîlcu 2009, p. 103.
 • Bibliography (at the end of the text): Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Țările Române în perioada 1687-1807, Brăila, 2009.

Article

 • Note: Sandu 2017, p. 165.
 • Bibliography (at the end of the text): Vasilica Sandu, Descoperirile arheologice în situl Vlădiceasca, punctul La Merii Barbului, RCAN, III, 2017, p. 164-196.

The bibliography shall be accompanied by a list of used abbreviations (RCAN – Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, Bucharest), at the end of the text.

The note’s text shall be repeated each time, even if the author and the paper are the same.

The review of the articles sent to Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice will be conducted according to the following procedure:

 • The article sent in electronic format, in one archived folder, containing the manuscript, illustration and list of figures according to the aforementioned norms.
 • The recipient is the magazine’s editor-in-chief, who, together with the editorial board reviews the compatibility of the material with the magazine’s mission and its scientific quality.
 • In the case of a first positive review, three editors designate at least two referents of the Scientific Committee or external ones, if possible. The referents are reputed specialists in the field and the main topic of the material.
 • The review will take at most one month and will take into account the following: novelty and originality; scientific level; the obtained results and their scientific impact.
 • According to the analysis of the reviewers and to their comments, the editorial board will decide on publishing the material in the presented form, its publishing with corrections (major or minor) or the rejection of the paper.

Dr. Dan Pîrvulescu

Editor-in-chief

Dr. Vasile Opriș

Deputy Editor-in-chief