Concursul „#ArtChallenge” – Regulament de participare

Regulament de participare Concurs „#ArtChallenge”

Art. 1 Organizatorul concursului „#ArtChallenge”

1.1. MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 2, Sector 1, reprezentat de Dr. Adrian Majuru, în calitate de Manager (Director),

Organizează concursul „#ArtChallenge” pe pagina de Facebook oficială a Pinacotecii Municipiului București – https://www.facebook.com/PinacotecaBucurestiului/

1.2. Concursul „#ArtChallenge” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt, prin act adițional la prezentul Regulament.

 

Art.2. Perioada de desfăşurare a concursului

2.1. Concursul „#ArtChallenge” este organizat în perioada 24 aprilie – 30 mai 2020.

 

Art.3. Premiile oferite și valoarea acestora

3.1. Premiile oferite în cadrul acestui concurs constau în: publicații ale Muzeului Municipiului București.

3.2. Total premii 4. 

3.3. Lista cărților și valoarea premiilor (în funcție de alegerea câștigătorilor):

– Catalog „Natură moartă, natură vie. Capodopere din Colecția Pinacotecii”, Editura Muzeului Municipiului București, 2019, ISBN 978-606-8717-43-2, în valoare de 55 lei / exemplar

– „Revista de Artă și Istoria Artei”, nr. 2, Editura Muzeului Municipiului București, 2019, ISSN 2601-9183, în valoare de 50 lei / exemplar

 

Art. 4. Mecanismul concursului

4.1. Concursul se va desfăşura pe pagina de Facebook oficială a Pinacotecii Municipiului București – https://www.facebook.com/PinacotecaBucurestiului/, pe toată perioada specificată la Art. 2. Concursul are loc o dată pe săptămână.

4.2. Participanții trebuie să posteze un comentariu la postarea dedicată concursului, care să cuprindă o reconstituire cu calități artistice a operei de artă postate de către reprezentanții muzeului. Toți participanții care postează o reconstituire a lucrării respective sunt automat înscriși în concursul din săptămâna respectivă și toți primesc diplome de participare în format electronic, precum și un calendar virtual cu opere de artă din patrimoniul MMB.

4.3. Câștigătorul concursului este desemnat pornind de la următoarele două criterii:

4.3.1. Criteriu cantitativ: să obțină un număr mare de like-uri din partea altor persoane înscrise pe Facebook;

4.3.2. Criteriu calitativ: originalitatea și creativitatea abordării. Aceste calități vor fi apreciate de către următorii reprezentanți ai Muzeului Municipiului București – Secția Artă: Dr. Elena Olariu, director adjunct; Drd. Angelica Iacob, șef secție și Drd. Ana Maria Măciucă, muzeograf.

4.3.3. Ponderea celor două criterii de evaluare este de 50% și, respectiv, 50%.

4.4. Se oferă câte 1 carte în fiecare săptămână, la alegerea câștigătorului, dintre cele două titluri menționate la Art. 3.3, cartea aleasă fiind însoțită de o diplomă de excelență.

4.5. Câştigătorii vor fi anunțați prin folosirea numelui de utilizator pe Facebook a doua zi de la încheierea fiecărei etape (săptămânale) a concursului.

 

Art. 5. Acordarea premiilor

5.1. Câştigătorii trebuie să scrie pentru revendicarea premiilor pe adresa de e-mail pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro sau în mesaj către pagina de Facebook oficială a Pinacotecii Municipiului București – https://www.facebook.com/PinacotecaBucurestiului/, în maximum 5 zile de la anunțul căștigătorilor făcut de către Organizator.

5.2. În cazul în care, în termen de 5 de zile de la publicarea pe pagina de Facebook, câştigătorii nu contactează Organizatorul pentru revendicarea premiilor, aceştia vor pierde premiul, Organizatorul având dreptul de a desemna alt câștigător, respectiv următorul participant de pe listă, conform Art. 4.3.

5.2. Premiile vor putea fi ridicate de la standul Muzeului Municipiului București, aflat la Palatul Suțu, de îndată ce legislația în vigoare va permite acest lucru.

5.3. Pentru a intra în posesia a premiilor, câştigătorii trebuie să prezinte Organizatorului actul de identitate în original, la ridicarea publicațiilor de la Palatul Suțu. 

Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.4. Premiile vor fi ridicate de către câştigători pe baza semnării unor procese vebale de predare-primire cu Organizatorul.

 

Art.6. Regulamentul Concursului „#ArtChallenge”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă restrânsă pe pagina de Facebook oficială a Pinacotecii Municipiului București – https://www.facebook.com/PinacotecaBucurestiului/ – chiar în postările concursului, și în formă completă în Notițe, precum și pe site-ul www.muzeulbucurestiului.ro, în secțiunea dedicată.

 

Art. 7. Valoarea Premiilor/Taxe şi Impozite

7.1. Valoarea premiilor a fost specificată la Art. 3.3.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

7.3. Organizatorii se obligă să nu acorde contravaloarea în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

 

Art. 8. Protecţia Datelor Personale

8.1. Prin participarea la concursul “#ArtChallenge”, datele personale ale participanţilor nu intră în baza de date a organizatorului decât în vederea respectării prezentului Regulament.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi în vederea revendicării premiilor să nu fie difuzate către terţi.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi: nume utilizator Facebook, nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, e-mail.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câştigători (folosind numele de utilizator pe Facebook) şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și în conformitate cu prevederile RGPD.

 

Art. 9. Dreptul de participare la concurs – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui său legal, iar în cazul în care căștigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezentul concurs.

9.3. Nu vor fi considerate ca participări valide:

  1. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;
  2. completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;
  3. completarea datelor cu mesaje cu caracter obscen sau injurios.

 

Art. 10. Încetarea Concursului

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

  1. în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare,
  2. printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul paginii de Facebook oficiale a Pinacotecii Municipiului București – https://www.facebook.com/PinacotecaBucurestiului/ și site-ului www.muzeulbucurestiului.ro, cu 5 zile înainte de încetare.
  3. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

 

Art.11. Litigii

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa Organizatorului: Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 2 sector 3 sau la adresa de e-mail relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro  (orele 8:00-16:00, de luni până vineri).

11.2. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.

 

Art. 12. Alte prevederi

12.1. Prin înscrierea la concurs, participanții acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs participanții sunt rugați să se adreseze la adresa de e-mail relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro (orele 8:00-16:00, de luni până vineri).

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional şi va fi anunţată pe site-ul www.muzeulbucurestiului.ro.