APEL LA CONTRIBUȚII. Simpozionul de Artă și Istoria artei – Ediția a VI-a

Simpozionul de Artă și Istoria artei – Ediția a VI-a

18 Noiembrie 2022, București

De la tradiționalism la modernism”

–>> For English, please scroll down <<–

Prin acest simpozion realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea istoricilor de artă și specialiștilor activi în domeniul artistic la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate, inclusiv din domeniul conservării și restaurării.

Sunt acceptate prezentări care reflectă activitatea teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă, curatorilor, conservatorilor, restauratorilor, precum şi cea a artiştilor-creatori, consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice.

Se pot aborda teme legate de conceptele de tradiționalism și modernism în artele plastice, cum s-au manifestat acestea în spațiul românesc, orientări tematice și stilistice, influențele tradiționaliste în arta modernă și tendințe în dezvoltarea artei românești din prima jumătate a secolului XX. Prezentările se vor susține, la alegere, în limba română sau în limba engleză, însă rezumatele vor fi bilingve. La acest simpozion sunt invitați să asiste toți cei care doresc să audieze prelegerile.

TERMENUL LIMITĂ pentru înscriere și trimiterea rezumatelor este 18 octombrie 2022.

Specialiștii interesați să susțină o prezentare în cadrul simpozionului sunt rugați să trimită o propunere pȃnă la data de 18 octombrie 2022. Propunerea va include titlul lucrării, un rezumat de maximum 500 de cuvinte şi un CV actualizat. Documentele vor fi trimise prin e-mail către adresa: pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro. Selecția va fi realizată de către Consiliul Ştiințific al Simpozionului. Comunicarea susţinută în cadrul Simpozionului va fi publicată în Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului Bucureşti: http://muzeulbucurestiului.ro/revista-de-arta-si-istoria-artei.html.

Revista de Artă și Istoria Artei este un ambiţios proiect editorial. Aceasta este menită să valorifice, prin publicare, cercetarea în domeniul teoriei artei, istoriei artei româneşti/ universale și restaurării patrimoniului. Astfel, Muzeul Municipiului București va solicita contribuţii pentru publicarea următorului număr al Revistei ce se dorește a deveni un spațiu de dezbatere ştiinţifică pus la dispoziția specialiştilor, deschis unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studii ce valorifică cercetările din domeniile mai sus enunţate.

 

The Art and History of Art Symposium

6th edition

November 18th 2022, Bucharest

Specific topics: „From Traditionalism to Modernism”

 

By this symposium, organized in collaboration with other institutions, the Bucharest Municipality Museum aims at offering the specialists a platform for the presentation of the latest inquiries in the field, facilitating the communication of art historians and specialists active in the art department, on a national and international level, while problematizing actual themes, including the domains of conservation and restoration.

Presentations are accepted reflecting the activity of theoreticians, historians, art critics, curators, restorers, as well as those of creative artists, be they consecrated or at the beginning of their career.

Topics can be tackled connected to the concepts of traditionalism and modernism in the fine arts, to the way they were manifest within the Romanian space, to thematic and stylistic orientations, to traditionalist influences in modern art and the tendencies of development in Romanian art during the first half of the 20th century. The presentations shall be held at choice, in Romanian of English, and the summaries shall be bilingual. All willing to assist or hear the speeches are invited to the symposium.

THE LIMIT TERM for enlisting and sending the abstracts is October 18th 2022.

The specialists interested in holding a presentation within the symposium are invited to send  their suggestions until the 18 of October 2022. The proposition shall include the title of their paper, a  summary of maximum 500 words and an actualized CV. The documents shall be sent by an e-mail to: pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro. The selection shall be made by the Scientific Counsel of the Symposium. The paper held at the symposium shall be published by the Art and Art History Magazine / Revista de Artă şi Istoria Artei issued by the Bucharest Municipality Museum: http://muzeulbucurestiului.ro/revista-de-arta-si-istoria-artei.html.

Revista de Artă și Istoria Artei is an ambitious editorial project aiming at valuing by publishing the research in the field of Romanian and universal art theory, art history and patrimony restoration. Thus, the Bucharest Municipality Museum asks for your contribution in issuing the next number of the magazine which intends to  become an open space  for scientific debate at the disposal of specialits, open to a wide range of  pespectives, methods and approaches, for studies valuing  the research in the above-mentioned fields.

Ilustrație: Ion Theodorescu-Sion, Compoziție cu țărănci, 1936. Tehnică: ulei pe carton. Dimensiuni:  61,8 x 49,8cm. Colecție: Pinacoteca București