Apel la contribuții pentru Revista URBANITAS – Revistă de studii urbane integrate – Journal of Integrated Urban Studies

APEL LA CONTRIBUȚII

pentru

R e v i s t a U R B A N I T A S

Revistă de studii urbane integrate

Journal of Integrated Urban Studies

Urbanitas este o expresie a preocupărilor științifice și de comunicare publică pe care Muzeul Municipiului București (MMB) le dezvoltă în ultimii patru ani. Astfel, Consiliul de Administrație a hotărât să transforme revista de popularizare Materiale de Istorie și Muzeografie într-o revistă de nivel academic, dar deschisă publicului educat.

Urbanitas va cuprinde și va integra, pe lângă istorie și muzeografie, celelalte domenii ale studiilor urbane: arhitectura, urbanismul, sociologia, antropologia, geografia, studiile culturale etc. Apariția primului număr este programată pentru 1 noiembrie, iar lansarea lui publică va avea loc în cadrul Simpozionului de Studii Urbane Integrate, care va continua din 2018 cele trei ediții ale Simpozionului de Istorie și Patrimoniu Urban.

Autorii interesați sunt invitați să ne trimită contribuțiile lor până la data de 1 septembrie 2018. Dimensiunea materialelor se poate încadra între 10 și 15 pagini. Sugerăm folosirea fonturilor Times New Roman sau Engravers MT. Decizia privind publicarea va fi luată de redacție, cu consultarea Consiliului editorial, ai cărui membri vor face peer review. Pentru clarificări, puteți scrie la adresa adimajuru@gmail.com

Tema Simpozionului de Studii Urbane Integrate își dorește un panel larg de reprezentări academice privind orașul și de aceea includem sub numele Urbanitas și direcția noii reviste. Aceasta este interesată de orice articol/studiu bazat pe cercetare care se încadrează în profilul ei.

Revista de Studii Urbane Integrate reprezintă suma preocupărilor științifice pe care Muzeul Municipiului București le dezvoltă în ultimii patru ani. Vitezele de dezvoltare sunt tot mai accelerate pe toate palierele profesionale, iar platformele de nivel academic devin necesare pentru un public consumator tot mai specializat, dar și selectiv deopotrivă.

Este un început de drum pe care ni-l dorim în primul rând cât mai folositor comunității de idei și de profesii, care se investesc în dezvoltarea acestui oraș, București, dar care integrează proiectului lor personal și profesionalizarea societății românești în ansamblu.

De ce Revista de Studii Urbane Integrate ?

Pe plan naţional sunt puţine sau chiar lipsesc contribuţiile teoretice, sintezele cu orizont teoretizant. Este de remarcat nevoia de sinteză, fie de prim plan, fie de plan secund. Aceste sinteze sunt ca nişte „cărămizi sau trepte”, spre cunoaşterea omului, dar câtă vreme nu există un proiect recunoscut de toţi, cu toate eforturile de cercetare care se fac, uneori remarcabile, nu se poate ajunge decât la „pavarea” selectivă cu aceste „cărămizi” a uneia sau mai multor alei izolate fără legătură una cu alta şi pe care nu le cunosc toţi. Să reţinem şi să reacţionăm corespunzător aşadar la lipsa de coerenţă şi de conjugare care motivează impresionantul proces de expansiune al studiului urban şi care este o necesitate reală a zilelor noastre. Pe de altă parte, este stringentă nevoia unor sinteze asupra coordonatelor spaţiului urban românesc, dintr-o viziune nu doar descriptivă, ci deopotrivă prescriptivă, în scopul evidenţierii paralelismelor culturale cu Europa, a rezervelor de dezvoltare urbană, a deficienţelor ce se cuvin cunoscute şi studiate în vederea depăşirii lor.

Acest proiect editorial și știintific își doreste să încerce să ofere soluţii de regenerare economică şi socială (urbană), precum şi de remodelare morală (individuală şi colectivă). În plus, astfel de soluţii pot devenii factori activi de modificare a mentalităţilor deficitare (în creştere), manifestate la toate segmentele de vârstă (copii, tineri, adulţi şi oameni în vârstă), determinate de impactul brutal al schimbărilor din ultimii 18 ani. Aceasta deoarece mediul urban are particularităţile lui, factori variaţi ce pot stimula ori bloca necontenitul proces al devenirii umane, ba chiar pot inversa sensul procesului.

Consiliu editorial / Editorial Board: Sorin Antohi (Președinte/Chair), Octavian Buda, Liviu Chelcea, Gregory Claeys, Cătălin D. Constantin, Armin Heinen, Augustin Ioan, Gail Kligman, Vintilă Mihăilescu, Victor Neumann, Maria Todorova, Balázs Trencsényi, Stefan Troebst, Marius Turda, Katherine Verdery

Obiective

Este un interes tot mai accentuat despre tot ce cuprinde şi tot ce se modifică prin trecerea de la rural la urban trecand prin nobila aventură umană de la urbanizare, industrializare, post industrializare, până la societatea informatizată care este abia la început. Şi care va înregistra în timp mutaţii, oricum mici schimbări în condiţia omului. De aceea disciplinelor de studii urbane le revin sarcini majore în societatea românească actuală în domenii vitale precum studii de sănătate şi patologie, educaţie, dinamica valorilor culturale, radiografierea comportamentelor socio-culturale, psihologie populaţională, studiul aspiraţiilor etc. Este evident că în faţa unor provocări complexe, strategia optimă obligă la o diversificare a agenţilor responsabili, respectiv la o dezvoltare a reţelei de profesioniști care să aibă un spațiu de manifestare academică.

Lucian Blaga spunea în 1936 că „veșnicia s-a născut la sat”. Această afirmație se înscrie într-o tradiție de caracterologie națională care a fost în mare parte inventată de generația romantică de la 1848 și a înflorit – cu bune și cu rele – în perioada interbelică, sub forma unei utopii etnice și a unei ontologii etnice al căror punct focal era țăranul, locuitor ideal(izat) – nu cetățean în toate sensurile termenului – al statului etnic și icoană normativă a „românității”. Pe de altă parte, târgurile și orașele – pe scurt, orașul – au fost văzute de obicei, tocmai de autorii acelor viziuni centrate pe țăran, ca un sit/trop al alterității (etnice, religioase, civilizaționale), al alienării și decadenței contagioase.

Pentru a rezuma: orașul, ca și națiunea, era interpretat în special etnic și cultural, nu social și politic.

Urbanitas, care continuă în multe feluri cele treizeci și una de ediții ale Anuarului București. Materiale de istorie și muzeografie, este o revistă de studii urbane integrate. Întemeiată pe cercetare academică și deschisă către publicul larg, Urbanitas propune o abordare interdisciplinară, comparativă, transnațională, interculturală, sintetică și critică a studiilor urbane. În timp ce Bucureștii rămân principalul său „obiect” de studiu, revista vrea să se deschidă spre întreaga istorie urbană românească – dacă veșnicia se va fi născut la sat, istoria s-a născut la oraș.

La fel de semnificativ, Urbanitas se ocupă de istoria urbană a mezoregiunii/mezoregiunilor istorice a/ale României – Europa/Europele de Sud-Est, Centrală, de Est – pe fundalul evoluțiilor europene și globale relevante. În consonanță cu agenda și perspectiva sa, numele revistei operează (auto-)ironic cu înțelesurile multiple și dinamice ale cuvântului urbanitas (cel puțin de la Cicero încoace), foarte prezente în toate diversele sale traduceri: viața urbană în general (inițial opusă rusticității, ambele noțiuni mișcându-se între pozitiv și begativ); civilitate, eleganță, grație, cultură, rafinament, politețe, amuzament: trăsături (mai negative/ambivalente) ca bășcălia, superficialitatea etc.

* Poet and philosopher Lucian Blaga famously said in 1936 that “eternity was born in the village”. This claim is part of an intellectual tradition of national characterology that was largely invented by the Romantic generation of 1848, and has blossomed – for better and for worse – during the interwar period, in the form of an ethnic utopia and of an ethnic ontology whose focus was the peasant, the ideal(ized) inhabitant (if not a citizen in every sense) of the ethnic state, and the normative icon of ‘Romanianness’. On the other hand, boroughs, towns and cities – the city, in short – have been usually seen by the very authors of these peasant-cantered visions as a site/trope of (ethnic, religious, civilizational) otherness, alienation, and contagious decadence. To sum it up, the city, just like the nation, was interpreted mainly ethnically and culturally, not socially and politically. Urbanitas, which in many ways continues the thirty-one issues of the București. Materiale de istorie și muzeografie yearbook, is a journal of integrated urban studies. Steeped in academic research and opened to the general public, Urbanitas sets forth an interdisciplinary, comparative, transnational, intercultural, synthetic, critical approach to urban studies. While Bucharest is going to remain its primary ‘object’ of study, the journal aims at opening up towards the entire Romanian urban history – while eternity may have been born in the village, history was born in the city. Just as significantly, Urbanitas engages the urban history of Romania’s historical mesoregion(s) – South-eastern, Central, and Eastern Europe(s) – against the background of the relevant European and global developments. In keeping with its agenda and its perspective, the name of the journal (self-)ironically plays upon the multiple and dynamic meanings of urbanitas (at least since Cicero), quite present in all its various translations: urban life in general (originally opposed to rusticity, both notions moving between the positive and the negative); civility, elegance, grace, culture, refinement, politeness, merriment; (more negative/ambivalent) traits such as facetiousness, superficiality etc.

Sorin Antohi

Adrian Majuru