Administrativ

Accesul oricărei persoane din România la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile și instituțiile publice.

Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea Muzeului Municipiului București, vă rugăm să completați o cerere și să o trimiteți pe adresa:

Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu, Bd. I.C. Brătianu nr. 2, Sector 3, București.

Detalii suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro

În cazul în care considerați că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, vă puteți adresa cu o reclamație administrativă, conform legii.

Modalitățile de contestare a deciziei Muzeului Municipiului București în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21-22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu o reclamație administrativă către managerul instituției. Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul Muzeului Municipiului București. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE DE CĂTRE MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Regulamentul de organizare şi funcţionare al MMB

Organigrama MMB

Situaţia veniturilor și cheltuielilor, situații financiare

Anunţuri privind concursuri organizate în cadrul MMB

Documente de arhivă de interes public

Materiale documentare şi de promovare a imaginii Muzeului Municipiului Bucureşti (de la caz la caz, conform acordurilor încheiate între autori)

Programele și strategiile proprii, rapoartele de activitate

ALTE DOCUMENTE CREATE ÎN CADRUL MMB CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE ȘI A LEGII 16 / 1996 (LEGEA ARHIVELOR NAȚIONALE)

Dosare de personal

Schema de încadrare cu personal, statul de funcții

Adrese de soluţionare a contestațiilor

Adeverinţe privind calitatea de salariat al MMB şi alte tipuri de adeverinţe

Alte informaţii privind gestionarea personalului

Juridic – Acţiuni, întâmpinări, cereri şi răspunsuri la cereri

Acorduri, protocoale de colaborare

Contracte de supraveghere și cercetare arheologică preventivă

Rapoarte de audit

Hotărâri ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului Științific al Muzeului

Alte documente generate de activitățile departamentelor, stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare