Expoziția tematică „Femeile în reprezentarea plastică a Ligiei Macovei”

Din 25 februarie 2022

 EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA MUZEUL MACOVEI

„Femeile în reprezentarea plastică a Ligiei Macovei”

Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, parte a Muzeului Municipiului București, găzduiește, începând cu data de 25 februarie 2022, expoziția tematică „Femeile în reprezentarea plastică a Ligiei  Macovei”.

Ligia Macovei este o artistă a cărei vibrație specifică se resimte în fiecare creație a sa. Tehnica dobândită prin studiul intens și talentul indubitabil îi permit o libertate inegalabilă în exprimare și o sensibilitate profundă. Este o prezență unică prin transpunerile pline de jocuri cromatice saturate și complexe. Dinamica operei este garantată de autenticitatea și originalitatea proiecției sale. Artista adoptă o varietate de trasee stilistice și pensulații diferite. Paleta impresionantă de culori relevă curajul și sinceritatea sa de a transpune pe un suport material o lume plină de înțelesuri și posibilități de interpretare.

Femeia este o sursă infinită de inspirație în viziunea artistei. Personajul contribuie în procesul creator cu o multitudine de stări și subiecte plastice. Artista tratează diferite ipostaze ale femeii în viața de zi cu zi, femeia atunci când este fericită, dar și atunci când este abătută, tristă aflată in spații diverse, în interioare sau în natură. Este unică priceperea sa de a se plia pe esențele transmise și de a concepe un joc impresionant de planuri stilistice. Chiar și abordarea artistei este diferită, în funcție de contextul creator. Uneori tratează portretul femeii cu o atenție sporită la detalii și elemente structurale bine definite, care confirmă contextul spiritual al personajului, iar alteori preferă o trecere subtilă print-o scenă compozițională simplă, dar foarte grăitoare. Această polivalență în tratarea stilistică diferită și tehnicile multiple pe care le înfățișează creația sa, o plasează pe Ligia Macovei printre cele mai impresionante femei-artist ale     artei plastice românești.

Expoziția conține o selecție dintr-o serie impresionantă de lucrări, aflate în colecția de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, realizate în tehnici variate, ulei pe carton și tușuri colorate pe hârtie. Artista optează pentru o angajare profundă în reprezentarea elementelor compoziționale prin detalii bine definite sau prin pensulații subtile și jocuri cromatice vibrate. Indiferent de abordarea structurală a operei de artă, artista transmite cele mai autentice sentimente, care punctează esențe și trăiri ale femeii în diferite ipostaze sau momente importante ale vieții de zi cu zi. Puterea de expresie este determinantă în creația Ligiei Macovei și reprezintă maniera specifică prin care aceasta reușește să asigure angajarea privitorului în universul creației și perpetuarea valorii operei sale în timp.

Expoziția tematică „Femeile în reprezentarea plastică a Ligiei  Macovei” va putea fi văzută la Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei” (Strada 11 iunie 34-36), în perioada 25 februarie – 3 iulie 2022.

Curator: Cristina Ioniță

 

 The Woman in Ligia Macovei’s Paintings

 Ligia Macovei is an artist whose typical vibration can be felt in each of her creations.  The technical skills she has acquired through intense study, and her undeniable talent have allowed her to have an unmatched freedom of expression and a profound sensitiveness. She is a unique presence, due to her complex, chromatically saturated pictural transpositions. The dynamics of her work are guaranteed by the authenticity and originality of her projection. The artist adopts a variety of stylistic tracts and different brush strokes. Her impressive palette of colors showcases her courage and sincerity to render, on a material surface, a world full of meanings and possibilities of interpretation.

The Woman is an infinite source of inspiration in the artist’s vision. This generic character contributes in the creative process through a multitude of feelings and topics. The artist approaches various hypostases of the woman in everyday life – when happy, but also when downcast, sad, located in various spaces, indoors or in nature. Her ability is unique in adjusting to the expressed essences, conceiving an impressing sequence of stylistic planes. Even her approach varies with the creative context. Sometimes she approaches the portrait of a woman by paying particular attention to details and well-defined structural elements, confirming the spiritual context of her character, other times she prefers a subtle passage through a vast but extremely expressive compositional sequence. This polyvalence in the variety of approaches and the multiple techniques shown by her creation place Ligia Macovei among the most impressive female artists in Romanian painting.

The Exhibition offers a selection from an impressive series of works from the “Ligia and Pompiliu Macovei Collection”, created using various techniques – oil on cardboard, and coloured ink on paper. The artist chooses to become profoundly involved in representing the compositional elements, by well-defined details or subtle brush strokes and vibrated chromatic approaches. Regardless of the structural manner of her works of art, the artist transmits to viewers the most authentic feelings, pointing out essential states of mind of women in various hypostases or important moments of everyday life. The power of expression is determinant in Ligia Macovei’s creation and represents the specific way by which she manages to ensure the onlooker’s involvement in the universe of her creation and the perpetuation of its value in time.

Curator: Cristina Ioniță